Digitalizované rukopisy ze sbírek ZČM - Inventaria Ecclesiae Archi Diaconalis Si Batholoma


Zpět na seznam rukopisů
Signatura : 511 A 011
Materiál : papír ; Datace : 1745-1751 ;
Jazyk : latina ;
511 A 011 - 511_A_011______2BOMN3000FC.JPG
Popis : ff. 1r - 30v : Inventaria Ecclesiae Archi Diaconalis S[anct]i Bartholomaei Apostoli in Regia ac Districtuali, Semperque Fideli et Catholica Urbe Plsnensi. Ubi et Ecclesiae Commendatae S[anct]i Georgij Martyris, nec non Capellarum Publicarum: Omnium Sanctorum, S[anct]ae Mariae Magdalenae, S[anct]i Nicolai extra Urbem, S[anct]i Wenceslai in Hospitali Civitatis [... et] Capellae Publicae Sancti Rochi Confessoris [...]. Sequitur Inventarium Archi Diaconatus Plsnensis, Jurium activorum et Passivorum Proventuumque, atque Fundationum omnium. Facta a me Joanne Wenceslao Emerich Archi=Diacono et Praelato Plsnensi, nec non Archi=Episcopali Vicario Foraneo A[nn]o 1745. [...] Katalog plzeňského arciděkanství, sepsaný r. 1745 Janem Václavem Emerichem, plzeňským arciděkanem (1744÷1761). Zapsány byly nejprve předměty, dále fundace k jednotlivým oltářům a kaplím a jejich kapitál, a to postupně pro kostel sv. Bartoloměje (f. 3r÷14r), arciděkanskou residenci (f. 15rv), kostel sv. Jiří (ff. 19r÷20r), kapli (!) Všech Svatých (ff. 23r÷24v), kapli sv. Mikuláše (ff. 26r ÷27r), sv. Máří Magdalény (ff. 27v÷28r), sv. Blažeje (f. 29r), sv. Václava (f. 29v) a sv. Rocha (f. 30rv). Za pozornost stojí především seznamy knih, které byly používány k bohoslužebným účelům u sv. Bartoloměje (f. 13rv) a u sv. Jiří (f. 19v). ff. 31r - 32v : Extractus Protocolli Sessionum Amplissimi Magistratus Regiae, ac Disctrictualis Civitatis Pilsnae. Opis zápisu z radního protokolu týkající se narovnání hranic mezi pozemky arciděkanství a Antonína Frajnera, který do radního protokolu zapsal 13. srpna 1751 syndik Fabián František Stehlík z Čenkova a Treüstadtu (1727÷1791). ff. 35r - 42v : Sprawa o fundatich pržj Chramu Panie Arczj diekanskym Swateho Bartolomniege w Kralowskym a Kragskym Mniestie Plznj in vigore až Posawade se winachazegiczych. Popis fundací pro farní kostel sv. Bartoloměje z let 1441÷1731, jenž pochází z pera dalšího písaře, je zakončen opisem ověření purkmistra a plzeňské městské rady z 18. srpna 1732. ff. 45v - 49r : Consignatio Agrorum Archidiaconatus Plsnensis, prout An[no] 1749. ad mandatum R[everen]d[i]ss[i]mi (Plen[no] tit[ulo]) Archi=Ep[iscopalis] Constistorij Pragensis Inclytae Regiae Representatiori data est fassio. Střídavě neznámým písařem (D) a arciděkanem Emerichem jsou zaznamenány pozemky a jejich rozloha ze vsí Bolevec, Doubravka, Lobzy, Božkov, Bukovec, íšjezd a Skvrňany, jež roku 1749 patřily k plzeňskému arciděkanství. Latinské opravy k této zprávě zapsal Emerich na ff. 49r÷50v a připojil k nim podpis se svou (dnes částečně porušenou) červenou pečetí (f. 50v). ff. 51r, 52r - 54v : Inventarium Bibliothecae Archi-Diaconatus Plsnensis. Nejstarší dochovaný seznam knih arciděkanské bibliotéky zapsaný v polovině 18. století J. V. Emerichem.

Vazba : Lepenková vazba, potažená hnědým škrobovým papírem, částečně porušeným.