Digitalizované rukopisy ze sbírek ZČM - Antiphonarium Plsnense


Zpět na seznam rukopisů
Signatura : 504 C 1
Rozměry (šířka/výška) : 33 cm / 44 cm ; Materiál : Pergamen. ; Datace : 1531 + s. XVI. med.-ex. ;
Původ : Čechy, Plzeň ; Jazyk : latinsky ; Písař : R. 1531, vše s výjimkou ff. 214r-216r. Druhá polovina 16. století, ff. 214r-216r. ;
504 C 1 - fc.jpg
Popis : Antifonář plzeňského původu, který r. 1531 sepsal kněz 221r: Anno salutis 1531 hu[n]c libru[m] ad laude[m] Sum[m]i et om[n]ipote[n]tis dei: Et ad laude[m] S[ancti] Georgi militis christi suis expe[n]sis: etia[m] aliq[uum] ho[m]ini adiutorio: s[ed] ualde modico: We[n]cesla[us] sacerdos de kržakow tu[n]c t[em]p[or]is pleban[us] existe[n]s notare et scribere fecit: Et a nullo mercede[m] optat nisi a solo Deo cui la[us] i[n] s[e]c[u]la seculorum. Na ff. 116v-118r [Antiphona de] Georgi[i] martiris Adalberti Mar[ti]ri[s] eu[nd]e[m], na ff. 142v-143r De Sancto wenceslao Introitus, na ff. 32v, 44r, 98v, 105r, 108r, 117v-118r, 135r-136v, 153r, 160v a na zadním přídeští perem, rudkou a olůvkem latinské a německé přípisy ze 16.-17. století, všechny s prováděcími pokyny nebo odkazy na jinou část textu, na f. 215r český přípisek komentující píseň Svatý Václave. Jiným písařem bylo na ff. 214r-216r ve 2. polovině 16. století zapsáno 10 latinských a 3 české písně bez notace, a to na f. 215rv Swaty waczlawe wewodo cžeske zemie knieze nass pros zany [...], na f. 215v Hospodine pomiluy ny [...] a na f. 216r Andielowe gsau spiewaly a pastyrzo[m] zwiestowaly [...]. Dále pokračuje text zapsaný hlavním písařem, a to na ff. 216v-219r velikonočními antifonami s notací ve stejné úpravě jako hlavní text a na ff. 219v-221r chválami (nenotovanými) s incipitem [D]ixit d[omin]us d[omi]no meo se závěrečným přípisem písaře, jejž jsme citovali výše.

Kolace : Skladba kodexu: 26 kvaterů, z 27. kvaternu tři listy vyříznuty, dva dochované listy z tohoto kvaternu se dvěma dalšími listy s mladším textem přivázány dodatečně, následuje sextern, jehož poslední list je vyříznut.

Výzdoba : Perokresebné nekolorované iniciály, a to na f. 1r: 16v: 25r: 37v, 88v, 98r, 101r, 104v, 107v, 117r a 135r neprovedeny, plné versálky modré, šedé, černé, červené a zelené, některé doplněné jednoduchou ornamentální výzdobou. Na f. 110v: perokresebná versálka 111r: olůvkem rozvilinka. Začátky písní zapsané mladším písařem na ff. 214r-216r doplněny ornamentálními perokresebnými iniciálami, iniciály 214r: doplněny figurálními perokresbami skřetů.

Vazba : Vazba: soudobá, prkénková, pokrytá světlou vepřovicí, bohatě zdobenou vytlačováním: v obdélníkových rámcích se střídají medailonky římských císařů s rozvilinkovými pásy (středová plotna zadní desky je zdobena pouze vytlačovanými kosočtverci), na obou deskách stopy po nárožnících a středových puklách, zbytek hran je kryt mosaznou lištou bez ozdob (na zadní desce chybí lišta u podélné hrany), hřbet o 5 vazech, které jsou od mezipolí odděleny vytlačovanými linkami, ze dvou kožených spon dochována jediná (spodní) s mosazným kováním na konci a s očkem pro uzavření klínkem (oba zachovány na přední desce).

Foliace : Novodobá dvojí foliace, dolní chybná (nezapočítáváno f. 5), horní správná, původní foliace, na niž se na některých místech odvolává rukopis (srov. f. 37r) nedochována; ff. 24v a 221v-222v prázdná.

Dochování : F. 25 bylo v minulosti vyňato pro výstavní účely, dnes vloženo zpět, ff. 1, 6, 17-19, 150, 185-186, 196, 202-203 a 208 vyspravována pergamenem, ff. 64-66 odstřižena (resp. nastřižena), část listů 2-24, 42-43, 47, 62, 81, 90, 92-93, 100, 107, 123, 126, 146-150, 160-169, 171-178, 181, 184-197, 199-208 a 210-222 chybí, nejčastěji spodní okraj (bez ztráty textu), ff. 94, 135 natrženy, na rubu pergamenového listu přilepeného k zadní desce prosvítá nezjištěný text.

Provenience : Provenience: na papírovém štítku na přední desce červeným perem č. 214, tamtéž černou tuší inv. č. 5895 Umělecko-průmyslového musea města Plzně a papírový štítek z konce 19. století s popisem rukopisu: Antifonář, zpěvník kostelní, dle písma a jiných známek pocházející ze 16. století. Do textu vloženy jsou 2 peromalby, jedna představující obraz obnaženého Krista, druhá kněze modlícího se před oltářem ukřižovaného Krista. Vzadu připsány jsou latinské písně, mezi nimiž 3 české: "Sv. Václave", "Hosp. pomiluj ny" a "Andělové jsou zpívali." Antifonarium, der Schrift u. anderen Anzeichen nach aus dem 16. Jahrhundert kom[m]en. Mit in den Text eingelegten 2 federzeichnungen. Rückwërts sind lat. Lieder beigefügt, darunter 3 böhmische. Věnoval z arciděkanského chrámu Páně pan P. Jan Plevka arciděkan v Plzni.. Na zadní desce nálepka se starší sign. 2/4-1, ve druhém mezipolí hřbetu zlomek papírového štítku, na němž je perem č. [21]4., na předním přídeští modrou tužkou poznámka S. P. M. + 1., dokládající vynětí listu 25 pro výstavní účely (později vlepen zpět), a černé obdélníkové razítko s textem KNIHOVNA Západočeského muzea V PLZNI, perem doplněny přír. č. 16 264 a starší sign. UP 2/4-1 (škrtnuto a tužkou připsána platná sign. 504 C 1). Na f. 1r modré kulaté razítko s opisem ARCHIDIACONATUS PLSNENSIS se znakem plzeňského arciděkanství z 2. poloviny 19. století uprostřed, na ff. 1r, 25r, 50r a 214r modré kulaté razízko s textem GEWERBEMUSEUM PILSEN PRÅ®M. MUSEUM v PLZNI, na f. 25r černou tuší 1474.a.. Na zadním přídeští uvolněný papírový štítek s popisem z 1. poloviny 20. století Rukopis z r. 1531. Písař: Kněz Václav z Křakova, tamtéž modrou tužkou z počátku století M. H. 23/6 909. a obyčejnou tužkou H 23/6 909.; podle Inventáře (kniha V) daroval rukopis arciděkan Jan Plevka r. 1909, čemuž ale odporuje údaj z Inventáře (kniha I), podle něhož f. 25 bylo darováno již r. 1879, i informace v První zprávě, podle níž došlo k daru mezi lety 1878-1880. Převedeno ze sbírek umělecko-průmyslového oddělení ZČM v Plzni, zapsáno 15. 7. 1986.

Akvizice : Rukopis daroval do plzeňského Uměleckoprůmyslového muzea arciděkan Jan Plevka, z umělecko-průmyslového oddělení ZČM převedeno v r. 1986 do knihovny.