Digitalizované rukopisy ze sbírek ZČM - Compilatio librorum historialium totius bibliae


Zpět na seznam rukopisů
Signatura : 504 C 2
Rozměry (šířka/výška) : 34,9 cm / 52 cm ; Materiál : pergamen ; Datace : cca 1360 ;
Jazyk : latinsky ; Písař : Jeden písař (gothica cursiva). ;
504 C 2 - FC.JPG
Popis : vazba mladší, z 1. pol. 19. stol., lepenková, hřbet o 6 vazech a růžky kožené, příčné vytlačované linky na hřbetu. Foliace nepůvodní, z 15. století, arabskými číslicemi v pravém horním rohu, nezahrnuje první list, který byl vevázán dodatečně, přičemž jeho spodní část je doplněna jiným pergamenovým pruhem, f. 1rv prázdné. Dva listy byly Å korpilem v minulosti vyjmuty a nahrazeny papírem formátu A4 se Å korpilovou poznámkou "List vyňat a zařaděn v rámu pod číslem 84" (tj. f. 12, ev. č. zlomku 84) a "List vyňat a zařaděn v rámu po čislem 85" (tj. f. 18, ev. č. zlomku 85), v současnosti jsou vloženy zpět do rukopisu. Na některých listech stopy po vlhkosti.

Kolace : Skladba: dodatečně přivázaný pergamenový list (= f. 1) a 4 kvaterny.

Psací plocha : Psáno ve dvou sloupcích o 55 řádcích, v zrcadle 25,0 x 15,0 cm (předkresleno), proškrty žlutou, incipity hesel červeně, červené marginální odkazy pod stranách. Ff. 1v, 2v a 320v-324v prázdné.

Výzdoba : Iniciály: R-Eue[re]ndissimo (f. 1r, zalomeno do 5 řádků, plná modrá s červenou ornamentální výzdobou vybíhající podél), C-Entesimo (f. 4v, plná zlatá a červené ornamenty, zalomená do 4 řádků), D-Auid (f. 11v, zalomená do 3 řádků, zlatá s modrou ornamentální výzdobou), modré a červené versálky, zalomené do 2 nebo 3 řádků, zdobené ornamentální modrou a červenou. Vlastní text psán jediným písařem (gothica formata) ve dvou sloupcích o 59 řádcích ve zrcadle 39,1:11,1 cm (předkresleno), černě a červeně, proškrty, marginální přípisy, ukazovací ručičky, marginální poznámky po stranách textu. Výtvarná výzdoba: miniaturní figurální iluminace v kosočtvercové kompozici na f. 2r Stvoření Evy z Adamova žebra, 10,7:6,0 cm, s rozvilinkami, vybíhajícími nad a pod psaný text, s rodokmenem Evy, Adama, Setha a Enose; na f. 3v středová rozvilinka uprostřed níž je Noemova archa v kosočtvercové kompozici, 12,8:7,2 cm, tamtéž schéma Noemovy archy, kruhový obrazec nebeských sfér a rámcové pohledy na město Babylon (9,1:9,6 cm) a Ninive (9,1:8,6 cm); na f. 4r Hémanův rodokmen a schéma Jeruzaléma (11,3.11,0 cm); na f. 6r středová rozvilinka s miniaturou Obět Abrahámova (14,5:8,0 cm) a Abrahámovým rodokomenem; na f. 7v Amramův rodokmen; na f. 8r Esdrášův rodokmen a miniatura Mojžíšova svícnu a archy; na f. 9v Simeonův rodokmen; na f. 12r Davidův rodokmen, iluminovaná miniatura Trůnící král David s harfou; na f. 15r středová rozvilinka s rodokmenem Josafatovým a pohledem na Řím ve čtverci (8,5:9,1 cm, nápisy označující jednotlivé stavby vyškrábány); na f. 18r Sedechiáš s královskými insigniemi; na f. 20v středová rozvilinka s rodokmenem babylí³nských králů a půdorysem města Babylonu; na f. 22v středová rozvilinka s rodokmeny egyptských faraí³nů; na f. 27v středová rozvilinka s rodokmenem Krista a iluminovanou miniaturou Narození Páně (13,3:9,8 cm); na f. 30v středová rozvilinka rozbíhající se ve čtyři draky, s iluminovanou miniaturou Obřezání Páně (15,9:9,0 cm) a na f. 31r: středová rozvilinka s iluminovanou miniaturou Ukřižování Ježíše Krista a posloupností římských papežů.

Foliace : 33 ff., foliace nepůvodní, z 15. století, arabskými číslicemi v pravém horním rohu, nezahrnuje první list, který byl vevázán dodatečně, přičemž jeho spodní část je doplněna jiným pergamenovým pruhem, f. 1rv prázdné. Dva listy byly Å korpilem v minulosti vyjmuty a nahrazeny papírem formátu A4 se Å korpilovou poznámkou "List vyňat a zařaděn v rámu pod číslem 84" (tj. f. 12, ev. č. zlomku 84) a "List vyňat a zařaděn v rámu po čislem 85" (tj. f. 18, ev. č. zlomku 85), v současnosti jsou vloženy zpět do rukopisu.

Dochování : Zadní a přední přídeští při opravě vazby odstraněno, dochovány pouze pergamenové záložky pro zpevnění, rukopis na dolní hraně porušen (především v první části) vlhkem a plísní.

Provenience : na přední desce bílou barvou inv. č. um.-prům. oddělení "5894" a stržený štítek bez stop po textu, v horní třetině hřbetu rovněž stržený (zřejmě starší) štítek a černou barvou č. "5894", na zadní desce nálepka z 19. stol. s perforovaným okrajem a modrým rámečkem, perem vepsáno č. "148." a nová nálepka se starší sign. "5/3-47", na prvním listu přední předsádky verso nalepen štítek z aukčního katalogu s tištěným popisem rukopisu (podle karty II. evidence z 13. 4. 1982 Josef Baer, Frankfurt), s poznámkou o zápisu do knihy přírůstků červenou tužkou "Jos. Baer 16/11 1909". Pod ním štítkem červenou tužkou "Vyjmuty 2 listy řiditelem Å korpilem a umístěny v rámech čís. 3 a 8", nad aukčním štítkem další štítek s popisem perem "Jan de Utino Compilatio librorum historialium totius bibliae. Rukopis illuminovaný z polov. 14. století. Česká (pražská) práce.", nad ním razítkem inv. č. dvou vyjmutých listů "84" a "85", v pravém dolním rohu perem z 19. století "490.", zřejmě původní cena, za kterou byl rukopis koupen neznámou institucí a pod tím tužkou "M. 1500,-", tedy cena, za jakou byl rukopis koupen v aukci (vyvolávací cena byla 2 000 M), v levém horním rohu tužkou vymazaný německý záznam z počátku 20. stol., datující rukopis do doby kolem r. 1400, v levém dolním rohu tužkou (20. st.) "Z", dole uprostřed černé obdélníkové razítko "KNIHOVNA Západočeského muzea V PLZNI", perem doplněno přír. č. "16 403", tužkou sign. "504 C 2", na druhém předsádkovém listu recto nálepka s razítkovým inv. č. um-prům. oddělení "5894" a tužkou "Čís. inv. 5894", na f. 1r červeným perem "Inv. čís. 5894", na f. 2r perem z počátku (?) 19. století podpis "Barnheim.", tamtéž perem č. "5894", na f. 12r a f. 21r "Iste liber e[st] Cartusien[sis] Nüre[n]b[er]ge" (stejnou rukou jako dodatky), na f. 12v razítkem ev. č. zlomku "84", na f. 18r červenou tužkou inv. č. um-prům. oddělení "18 652" a tužkou poznámka "15. stol.", na f. 18v razítkem ev. č. zlomku "85" a perem "18652 - 1968/129 a, b"; převod z umělecko-průmyslového oddělení, zapsáno 29. 7. 1986.