Digitalizované rukopisy ze sbírek ZČM


Pro zobrazení rukopisu klikněte na náhled
Celkem rukopisu k dispozici : 28 na 6 stranách

Filtr :

SignaturaNázevPopisNáhled
504 C 2 Compilatio librorum historialium totius bibliae vazba mladší, z 1. pol. 19. stol., lepenková, hřbet o 6 vazech a růžky kožené, příčné vytlačované linky na hřbetu. Foliace nepůvodní, z 15. století, arabskými číslicemi v pravém horním rohu, nezahrnuje první list, který byl vevázán dodatečně, přičemž jeho spodní část je doplněna jiným pergamenovým pruhem, f. 1rv prázdné. Dva listy byly Å korpilem v minulosti vyjmuty a nahrazeny papírem formátu A4 se Å korpilovou poznámkou "List vyňat a zařaděn v rámu pod číslem 84" (tj. f. 12, ev. č. zlomku 84) a "List vyňat a zařaděn v rámu po čislem 85" (tj. f. 18, ev. č. zlomku 85), v současnosti jsou vloženy zpět do rukopisu. Na některých listech stopy po vlhkosti. Compilatio librorum historialium totius bibliae
511 A 010 Concordantiae p. [III] : CONCORDANTIAE; non Bibliorum solum, Sed Librorum, & Authorum omnium in Bibliotheca Plsnensi reperibilium, irreqvieta cura Admodum Reverendi Patris Liberati Kech, Lectoris Generalis Emeriti, Ex: Gvardiani, Diffinitoris Habitualis, Ex-Ministri Provincialis Meritissimi, nec non Almae Provinciae Boemiae Custodis actualis Dignissimi, Colendissimi, auctae, compactae, & reparatae, itemqve vigilanti Studio, Labore indefesso Multum Venerandi Patris Trojani Forst, Vicarij actualis, Venerandi Patris Christiani Hornischer, Concionatoris Ordinarij, in ordinem Alphabeticum redactae, illinitae, adornatae: tum Subtili, Sed Sedulo penicillo Venerandi Patris Ber[n]ardi Baudisch, Vicarij actualis, Venerandi Patris Ottonis Pokorny, Circatoris, Suo qvaeqve titulo insignitae, Anno 1764 a partu Virginis, & ad optatum terminum deductae Anno 1766 reparatae Salutis; Die 11. Decembris. Katalog knihovny plzeňských františkánů z let 1764÷1766. pp. [V - XVII] : Bibliothecae Plsnensis Nomina Authorum Ordine Alphabetico. Abecední seznam autorů s odkazy na stranu v katalogu a číslo signatury. pp. 1 - 102 : Inventarium Bibliothecae Plsnensis, Libris in Ordinem Alphabeti distributis. Concordantiae
510 C 003 Copien ettlicher Zunfft Brieffen Opis kopiáře cechovních listů Freiburgu z let 1440-1441, občasné škrty a opravy textu. Rukopis přináší cechovní statuta, a především korespondenci ve věci vzájemných sporů z let 1440, případně 1441; na f. 1r : Copie[n] ettlich[er] Zunfft Brieffen [der Stadt Freiburg] na f. 1r - 14r : Item wart erkant was knecht herkement [!] die mit Husheblich hiesessent ... x ... uff den nachsten Sontag vor sant Vitus tag des heilig[en] Martyris Anno Xlj° [= 12.6. 1441] na f. 12r : list týkající se malířského cechu. Copien ettlicher Zunfft Brieffen
503 D 12 De expositione vocabulorumTractatus grammaticus Latinský výkladový slovník, pravděpodobně anonyma zvaného Papias De expositione vocabulorum, vzniklý po polovině 15. století. De expositione vocabulorumTractatus grammaticus
504 C 3 Digestum vetus Soubor římského práva obsahuje vedle základního textu řádnou glosu (s incipitem Hoc in compilacione digestorum fuit dictum, non ante leges facte fuerint, quia a paganis erant) a další bohaté dodatky s výklady právnických autorit, z nichž nejmladší je Bartolus a Speculator z 13. až 15. století, dále např. Aldracus, Guilelmus de Cuneo, Odofredus, Petrus Calvelli, Iacobus de Arena aj., z nichž vyplývá, že písař glos nepřevzal komentář Baldův. ff. 1r-279v: "In nomine sanctae et individuae trinitatis domini iustiniani sacratissimi principis perpetui augusti iuris enucleati et ex omni veteri iure collecti digestorum seu pandectarum. Incipit liber primus. Iuri operam daturum prius nosse oportet unde nomen iuris descendat. f. 271r: Incipit xxiiii liber de donationibus inter virum et uxorem. ... credendum est nolle hanc nuptam et si concubinam sibi adhibuerit idem erit dicendum. Finito libro referamus gratia christo. Digestum vetus
Stránky : 1 2 3 4 5 6